Akademia

Celem powołania Akademii PACTUM jest ciągłe doskonalenie pracowników i kadry PACTUM jako element strategii firmy. Zgodnie z założeniami strategii PACTUM jednym z kluczowych zadań jest stworzenie organizacji „uczącej się” ( learning organization). Pojęcie organizacji „uczącej się” oznacza organizację zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania. Niezbędne do osiągnięcia tego stanu jest otwartość na nowe idee i trendy oraz stałe doskonalenie się członków organizacji. Cechami organizacji uczącej się są:

  • myślenie systemowe (widzenie procesów i ich wzajemnych relacji a nie odrębnych zdarzeń),
  • modele myślowe – założenia, uogólnienia, analizowanie,
  • wspólna wizja,
  • zespołowe uczenie się,
  • mistrzostwo osobiste.

Akademia PACTUM jest cześcią specyficznej, opartej na wiedzy kultury organizacyjnej. Dążymy do stworzenia organizacji, w której zdobywanie wiedzy staje się elementem motywującym. Koncepcja Akademii PACTUM opiera się na tolerancji dla krytyki oraz analizie popełnianych błędów. Jest integralną częścią funkcjonujących w PACTUM systemów jakości takich jak ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 oraz kultury organizacyjnej opartej na filozofii KAIZEN.

Zakres działalności.

Akademia PACTUM prowadzi kursy oraz szkolenia zawodowe na rzecz PACTUM oraz podmiotów zewnętrznych.

Zajęcia w Akademii dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne. W zajęciach obligatoryjnych biorą udział wszyscy zobowiązani pracownicy. W zajęciach fakultatywnych mogą uczestniczyć osoby, które chcą zdobyć dodatkową wiedzę z dziedzin wykraczających poza ich zakres obowiązków.

W ramach funkcjonowania Akademii PACTUM dokonuje się kontroli poziomu wiedzy pracowników PACTUM w ramach kwartalnych testów sprawdzających.

Struktura Akademii PACTUM

1.Wydział Rachunkowości,
2.Wydział HR,
3.Wydział Jakości i Bezpieczeństwa Informacji,
4.Wydział Obsługi Klienta i Marketingu,
5.Wydział Menedżerski,
6.Wydział Dydaktyki,
7.Biblioteka,

Zapytaj o ofertę. Infolinia 801 000 106